எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

டக்ட்பர்க் பிளாஸ்ட் கேட் டம்பர் என்ன?


கண்ணீர் தொகுதிகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

அறிமுகம் குறிப்பாக, புழு தொகுப்பு அமைப்புகளின் களத்தில். சாதனத்தின் ஒரு முக்கிய பாகமாக, இந்தப் பொருட்கள் தீங்கான துண்டுகள் மற்றும் மாசுபடுத்தல்கள் திறமையாக பிடிக்கப்படும் இதன்மூலம் பாதுகாப்பான, ஆரோக்கியமான வேலை சூழ்நிலையை முன்னேற்றுவிப்பது. இந்தக் கட்டுரையில், w


சின்னா தற்காலிகக் க்ளம்ப்களை வாங்கும்போது சிந்திக்க வேண்டிய காரியங்கள்

சீனா தலைப்புக் க்ளம்ப்கள் ஒரு வகையான பைலெடுக்கைகளை சரிசெய்ய பயன்படுத்தப்பட்டது. இரசாயன தொழில்நுட்பமும் மற்ற துறைகளும்.


தொழில்நுட்ப வளங்களில் தரமுள்ள தடவை கேம்ப்கள் உபயோகிக்கலாம்

இதனால் அவற்றை நுழைவதில்லை.


அழுத்தப்பட்ட குழுவின் பொருட்களை பராமரித்தல்

அச்சுறுத்தப்பட்ட குழுவின் பொருட்கள், அடிக்கடி கான்செல் அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


கெல்வியாized குறைபாளர்


அகல வரிங் க்ளம்பின் அம்சம்

அகல வரிங் க்ளம்ப் என்பது எளிய செயல்பாடு, ஸ்தாரிமை, வேகமாக வெளியேற்று


இன்னும் பார்ப்பு